Školení

Školení pro práce ve výškách třídy 1 a 2

 

Školení se řídí platnou legislativou EU a ČR a patří do systému BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Školení třídy 2 je pro ty, kteří během pohybu ve výškách musí pracovat v závěsu na laně za pomoci OOPP. 

 

Rozsah: 6 hodin

Počet účastníků: jednotlivci i skupiny

Cena školení: 2000 Kč bez DPH / osoba

Místo: Brno

Praktická zkouška: 5 hodin

Teoretická zkouška: písemný test 1 hodina

 

Testy se řídí dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362 

 

Výstup: Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou s platností 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení je nutné absolvovat opakovací školení.

 

 

Kontakt pro přihlášky na školení: Igor Hofmann, +420 724 999 084, info@hofmannservis.cz